Tornar Objectius

Millorar la qualitat de les accions de cooperació. Busquem entendre què ha funcionat, per què i com, i també què no ha funcionat, per què i com, per tal d’obtenir lliçons que informin actuacions futures.

Exercir com a facilitadors i no com a fiscalitzadors. Es tracta d’analitzar la complexitat que envolta a qualsevol projecte de cooperació –tant des del Nord com des del Sud, mitjançant visites sobre el terreny- per tal d’extreure’n els aspectes positius i negatius i promoure aquelles actuacions que afavoreixin l’èxit de la iniciativa.

Promoure la formació i capacitació dels actors involucrats en processos de cooperació al desenvolupament. Els nostres mòduls de formació pretenen dotar les persones que prenen part en els processos de cooperació descentralitzada d’unes eines fonamentals per una bona gestió de projectes, plans i programes.

Acompanyar els actors que promouen accions de cooperació i desenvolupament en les seves iniciatives. La nostra tasca en la planificació estratègica de projectes i programes, la identificació i formulació de projectes o l’assessorament de convocatòries locals permet aplicar algunes de les lliçons apreses a les noves iniciatives promogudes pels actors, facilitant així la capitalització d’experiències.

Implicar els diversos actors que prenen part a les accions de cooperació. És per això que preparem els termes de referència de l’avaluació en comú amb ells, fent tallers de restitució i validació en cada pas de l’avaluació, i fent-los partícips de la metodologia multisectorial i transversal aplicada.

Apropar el terreny al Nord mitjançant la creació d’eines pedagògiques de difusió escrites i audiovisuals que després podran formar part de campanyes de sensibilització.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat